top of page

การรับประกัน 

 • การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว ครอบคลุมสินค้าประเภท ตู้ชุดครัว ตู้แขวน ตู้ลิ้นชัก โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับ และรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 20 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

 

 

 • การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปชุดครัว ความเสียหายจากการใช้งาน รอยขีดข่วนหมอง ซีด สนิม ขาด หลุด ความเสียหายจากน้ำ เปียก ชื้น ความเสียหายที่เกิดจากปลวก มอด เชื้อรา รอยที่เกิดจาก ธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี

 

 

 • การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้าและประปา

 

 

 • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท ดัดแปลง นอกแบบการผลิต และนอกมาตรฐานการออกแบบของบริษัทฯ

 

 

 • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของพื้น ผนัง ฝ้า ที่เกิดจากการติดตั้ง และการยึดติดของสินค้าใน  ลักษณะบิลท์อิน หรือตำแหน่งของพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้า

 

 • การรับประกันคุณภาพสินค้านี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต และวัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดมาจากปัจจัยที่นอกเหนือ จากการใช้งานปกติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต และความบกพร่องในการใช้งานของวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ

 

 • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี รอยขีดข่วนคราบสกปรก และรอยเปื้อน สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สนิม สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน และรอยที่เกิดจากธรรมชาติของวัสดุ สินค้าขายตามสภาพ สินค้าตัวโชว์ สินค้าแถม สินค้า Clearance Sale สินค้า Value Choice และ สินค้าที่ถูกนำไปใช้งานเพื่อธุรกิจหรือการค้า

 

 • การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการในการซ่อมแซม ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่่

 

 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน

 

 • หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการ เปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะ ชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น

 

 • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคง มีผลนับจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 • การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันสินค้า

 

 • หากมีการเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้า บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด และในกรณีที่เอกสารสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม

 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯ กับสินค้าจริงที่ได้รับ

bottom of page